pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Gebelerin Yaşam Doyumları ile Prenatal Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
Gülüzar Sade, Hava Özkan
Amaç: Gebelerin yaşam doyumları ile prenatal bağlanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Araştırma; Erzurum’da bir kadın doğum hastanesi polikliniklerine 1 Aralık 2016- 20 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuran ve araştırmaya katılabilme kriterlerini taşıyan 264 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; kişisel bilgi formu,  Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ve Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Gebelerin %31.1’i 20-24 yaş arasında, %54.9’u çekirdek aile yapısında, %28.8’inin ilk gebeliği ve %64.4’ünün gebeliğinin planlı olduğu belirlenmiştir. YDÖ’den aldıkları toplam puan ortalaması 23.37±6.47 ve PBE’den aldıkları toplam puan ortalaması 55.56±12.81 olarak bulunmuştur. YDÖ ile PBE puan ortalamaları arasında ilişki incelendiğinde; gebelerin yaşam doyumları ile prenatal bağlanmaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p=0.007, r=0.165).
 
Sonuç: Gebelerin YDÖ’den ve PBE’den aldıkları toplam puan ortalamalarına göre yaşam doyumları ve prenatal bağlanma düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Gebelerin yaşam doyumları arttıkça prenatal bağlanma düzeyinin de arttığı belirlenmiştir. 
Cilt 30, Sayı 4 (2020)