pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Peloidoterapi (Tıbbi Çamur Tedavisi) Alan Hastaların Tedavi ve Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
Muhteber Hüsmenoğlu, Nihal Ünaldı Baydın
Amaç: Bu araştırma, bir kamu hastanesi peloidoterapi ünitesinde tedavi gören hastaların, aldıkları tedavi ve hemşirelik bakımı memnuniyet düzeylerini, görüşlerini ortaya koymak ve memnuniyetlerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapıldı.
 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türde gerçekleştirilen bu araştırma, İstanbul'da bir devlet hastanesinin peloidoterapi ünitesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, 01-30/04/2016 tarihleri arasında peloid tedavisi (çamur tedavisi) gören 350 hasta, araştırmanın örneklemini ise 10 seans peloid tedavisini tamamlamış, 18 yaş ve üzeri kadın ve erkek toplam 302 hasta oluşturdu. Veriler anket yöntemiyle sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan soru formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği ile toplandı. Veriler; SPSS 21 istatistik programı ile yüzdelik ve ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile değerlendirildi.  
 
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamalarının 54.6±11.9, çoğunluğunun kadın (%85.8), evli (%78.5), ev hanımı (%55.3) ve çalışmadığı (%84.8); çoğunlukla hekim önerisiyle (%69.2) ve ilk defa çamur tedavisine geldikleri (%86.1) ayrıca büyük bir kısmının tekrar çamur tedavisini (başka bölge tedavisi) almak istedikleri (%99.7) saptandı. Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği toplam puan ortalaması 79.62±2.68 olarak belirlendi. En yüksek puan ortalamasına sahip memnuniyet ifadesinin, “mahremiyetinize gösterdiği saygıdan” (4.63±0.498) olduğu,  en düşük puan ortalamasına sahip ifadenin ise “iyi olup olmadığınızı kontrol etme sıklığından” (3.47±0.597) olduğu ve hastaların yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma durumuna göre memnuniyetleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, medeni duruma göre ise anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. 
 
Sonuç: Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin ortalamanın üzerinde olduğu, çoğunluğunun ilk defa gelmiş olmasına rağmen tekrar peloidoterapi tedavisi için gelmek istedikleri saptanmıştır.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)