pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Amiloidozlu Olgularda Koroner Arter Kalsiyum Skoru Değerlendirilmesi
Ayşe Gül Alımlı, Tağmaç Deren, Nihal Özkayar, Fatih Dede, Lale Paşaoğlu
Amaç: Amiloidozun koroner arterlere etkisini ortaya koymak ve eğer artmış bir koroner arter hastalığı riski varsa erken tanı ile olguların yaşam süresini artırmada katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 6 ay süresince Nefroloji Polikliniğinimize başvuran, kronik böbrek yetmezliğine girmemiş, biyopsi ile tanı almış 20 sekonder amiloidoz olgusu ve sağlıklı 20 gönüllüden oluşan kontrol grubu dahil edildi. Hasta ve kontrol grubuna Toshiba Aquilion 16 dedektörlü çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki yapıldı. Öykülerinde koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, hiperlipidemi, obesite olan olgular çalışma dışı bırakıldı. 
 
Bulgular: Hasta grubumuzda koroner arter kalsiyum skoru ortalaması 16,05 ±10,4 kontrol grubunda 6,4±4,36 idi. İki grup arasındaki istatistiksel fark anlamlı bulunmadı (p=0,739). Gruplar arasında yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, sistolik ve diastolik kan basıncı, açlık kan şekeri ve kan lipid parametreleri, kan üre nitrojen, kreatinin, C reaktif protein ve fosfor düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Kan albumin ve total kalsiyum düzeyleri ile idrar protein/kreatinin arasındaki fark ise anlamlı idi (p<0,05). Vücut kitle indeksi ortalaması hasta grubunda 22,26±0,71 kontrol grubunda 25,1±0,64 idi (p=0,005).
 
Sonuç: Amiloidozlu hastalarda koroner arter hastalığı riskini belirlemede KAKS ilk tercih edilecek radyolojik tetkik olmamalıdır.  

 

Cilt 30, Sayı 4 (2020)