pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Okul Çağındaki Otizmli Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı Durumu ve Uygulamalarının İncelenmesi
Gizem Tuğçe Ağdemir, Filiz Hisar
Amaç: Bu araştırma, Okul Çağındaki Otizmli Çocuklarda Ağız-Diş Sağlığı Durumu ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evreni kamuya ait, Ankara il sınırları içerisinde Milli Eğitime bağlı özel eğitim uygulama merkezlerinde bulunan otizmden etkilenen 7-12 yaş öğrencilerden oluşmuştur. Örnekleme 186 öğrenci dahil edilmiştir. Veri toplama araçları olarak; Sosyo-demografik Bilgi Formu ile Aile ve Çocuk Ağız-Diş Sağlığı Veri Toplama Formu kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Araştırma sonucunda; katılımcıların  %69.9’u erkek, %89.9’unun dişlerini kendileri fırçalayamadığı, %48.’4’ünün ağız ve diş sağlığını etkileyen ilaç kullandığı ve %68.3’ünün çürük dişinin olduğu bulunmuştur. Çocukların değişkenleri lojistik regresyon analizi sonuçları ile değerlendirilmiştir. Diş çürüğü üzerine ebeveynin diş fırçalama şeklinin anlamlı düzeyde etkisi olmadığı, anne eğitim düzeyinin ise anlamlı düzeyde etkisi olduğu bulunurken; diş dolgusu durumuna diş fırçalamanın anlamlı düzeyde etkisi olmadığı, çocuğun yaşının çok anlamlı düzeyde etkisi olduğu bulunmuştur.
 
Sonuç: Özel grup olan otizmli çocuklar kendi öz bakımlarını karşılamada güçlük çekmeleri sonucunda ağız ve diş sağlığı problemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle okul sağlığı hemşirelerinin koruyucu ağız diş sağlığı konusunda koruyucu önlemleri almaları önerilmektedir.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)