pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yanık Hastalarının Taburculuk Sonrası Takibinde Teletıp Kullanımının Yeri
Kayhan Gürbüz, Abdulkadir Başaran
Amaç: Yanık hastalarının tedavisi ve takipleri uzun süreli ve zahmetlidir. Bu hastalardan uzakta yaşadığı için veya kontrollere gelemeyecek durumda olanların takibinde lezyonların değerlendirilebilmesi amacıyla akıllı telefon kullanımı önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada taburculuk sonrası dönemde akıllı telefon uygulamaları ile uzaktan takibini yaptığımız yanık hastalarının sonuçları incelenmiş ve akıllı telefon teknolojisinin bu alandaki yerinin tanımlanması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Eylül 2016-Haziran 2019 tarihleri arasında taburculuk sonrası takiplerine gelemeyen ve akıllı telefon uygulaması ile takip edilmiş olan 24 hasta alındı. Hastaların demografik, epidemiyolojik ve tedavi verileri yanı sıra uzaktan takip nedenleri, takip süreleri ve takip sayısı değerlendirildi. Demografik ve epidemiyolojik veriler hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından, uzaktan takip ile ilgili veriler ise akıllı telefon kayıtlarından retrospektif olarak elde edildi. 
 
Bulgular: Hastalarımızın ortalama yaşları 36,96±22,4 idi. Yanık total vücut alan yüzdesi 26,92±14,6 ve hastane kalış süresi 56,08±29,1 gün idi. İlk takipleri 8,63±4,3, son takipleri 122,54±67,7 gün sonra yapılan hastalara ortalama 5,42±2,5 kez takip yapıldı. Hastaların 19’u uzaklık, 3’ü ileri yaş, 2’si mental motor retardasyon nedeni ile takiplerine gelemeyen hastalar idi. Takip süresince iki hasta ek cerrahi işlem gerektiği için yanık merkezine çağrıldı. 
 
Sonuç: Teletıp ile takibe bağlı olarak hastalarda yanlış yönlendirme, yanlış tedavi uygulaması ve komplikasyon gözlenmedi. Yanık tedavisi sonrası taburcu edilen ve takiplerine gelemeyen hastaların uzaktan takibinde akıllı telefon uygulaması (WhatsApp) kullanımı uygulanabilir, maliyet-etkin ve hastalar tarafından kabul edilebilir bir yöntem olarak görülmektedir.
Cilt 30, Sayı 3 (2020)