pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Hipertansif Yaşlıların Hipertansiyon Algıları ve Kontrollerine İlişkin Davranışları
Fatma Genç, Çağla Yiğitbaş
Amaç: Araştırma, hipertansif yaşlıların hipertansiyon algıları ile durumlarına ilişkin kontrole gitme davranışlarını ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini Doğu Karadeniz’deki bir il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oluşturmuştur. Araştırma 363 hipertansif hastayla yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formuyla yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde yüzde, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır.
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 73,96±7,55 olup, yaşlıların %85’inin hipertansiyonu tehlikeli olarak görmesine rağmen %65,3’ünün tedaviye uymamanın sonucunu bilmediği, %19’unun ise ilacını düzenli kullanmadığı ve %63,1’inin yalnızca sağlık durumu kötüleştiğinde kontrole gittiği belirlenmiştir.  Hastaların yaş arttıkça hipertansiyonun tehlikeli olduğuna dair algısı azalmaktadır (p<0.05). Egzersiz yapmayanların, hipertansiyonun tehlikeli olduğunu düşünenlerin, antihipertansif ilacını düzenli olarak kullananların sağlık durumu kötüleştiğinde hipertansiyon için kontrole gitme oranları daha yüksek olarak tespit edilmiştir (p<0.05).
 
Sonuç: Yaşlıların büyük çoğunluğu hipertansiyonu tehlikeli olarak algılamalarına rağmen düzenli kontrole gitmemekte, yalnızca sağlık durumu kötüleştiğinde sağlık kuruluşuna gitmektedir.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)