pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Radyolojik Olarak Aktif Hidatik Kisti Olan Olgulardan Perkütan Aspire Edilen Kist Sıvılarında Protoskoleks Varlığı ile PCR Sonuçları Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
Serra Örsten, Emre Ünal
Amaç: Kistik Ekinokokkozis, Echinococcus cinsi parazitlerin larva formunun insanlarda neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Tanı temelde invaziv olmayan görüntüleme tekniklerine dayanmaktadır. Tedavide görüntüleme eşliğinde yapılan perkütan girişimler büyük öneme sahiptir. Tedavi sırasında elde edilen kist içeriğine yapılan protoskoleks incelemesi tanının doğrulanmasında kullanılmaktadır. Ancak, negatif sonuç alınması tanıyı dışlamamaktadır. Bunun yanı sıra, moleküler yöntemler de kullanılmakta ancak her zaman saptanabilir DNA elde edilememektedir. Bu çalışmada, perkütan aspire edilmiş kist sıvılarında protoskoleks varlığı ile PCR sonuçları arasındaki korelasyonun araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, görüntüleme yöntemleri ile aktif hastalık tanısı almış ve perkütan giriş sırasında, diğer bir canlılık bulgusu olan, kaya suyu barındırdığı saptanan kistler dahil edilmiştir. Toplamda aspire edilen 71 hidatik kist sıvısı protoskoleks varlığı açısından incelenmiş, sonrasında ise mitokondriyal bir gen olan sitokrom oksidaz 1’i hedefleyen PCR gerçekleştirilmiştir. PCR sonucu pozitif olan tüm örnekler dizi analizi ile doğrulanmıştır.
 
Bulgular: Protoskoleks incelemesine göre, 71 kist örneğinin, 32 (%45) tanesinin pozitif, 39 tanesinin negatif olduğu saptanmıştır. Yapılan PCR sonucu örneklerin 54 (%76) tanesinde pozitif, 17 tanesinde negatif sonuç izlenmiştir. İki inceleme karşılaştırıldığında, protoskoleks varlığı ile pozitif PCR sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05, Ki-Kare testi).
 
Sonuç: Bu çalışma sonucunda, aktif hidatik kist varlığının tanınmasında PCR analizinin protoskoleks incelemesine göre daha yüksek doğruluk oranına sahip olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, protoskoleks varlığının pozitif PCR sonucu ile arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ancak protoskoleks negatif olan olgularda izlenen PCR pozitifliği, mikroskobik olarak negatif bulunan örneklerin moleküler yöntemlerle de parazit DNA’sı açısından incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Cilt 30, Sayı 4 (2020)