pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İdiopatik Granülomatöz Mastitte Görüntüleme Bulguları
Fadime Güven, Erdem Karadeniz, Fatih Alper
Amaç: İdiopatikgranülomatözmastit (İGM) memenin sebebi tam olarak bilinmeyen kronik enflamatuar bir hastalığıdır. Kesin tanısı görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra histopatolojik olarak granülomatözinflamasyonla beraber kronik lobülit saptanması ve diğer etkenlerin dışlanması ile konur. Bu çalışmamızda İGM’nin görüntüleme bulgularını vurgulayarak tanı ve tedavi sürecine nasıl katkı sağlayabileceğini gözden geçirmeyi amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: 2017 Ekim-2019 Mart tarihleri arasında genel cerrahi polikliniğine memede akıntı, kızarıklık, ısı artışı, ele gelen sertlik,  meme cildinde yara şikayeti ile başvuran, klinik muayene ve görüntüleme bulguları granulamotözmastit şüphesi taşıyan ve biyopsi sonucu granulomatözmastit olarak rapor edilen 57 olgu dahil edildi. 40 yaş altı olgularda Ultrason (US) ve 40 yaş üstü ise mamografi (MG) ve /veya US bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılan olgularda MRG bulguları da not edildi. 
 
Bulgular: MG bulguları non-spesifik ve değişken olmakla birlikte, çoğunlukla rastladığımız bulgu fokal asimetri idi. US’da en sık rastlanan bulgu tubuler uzanım gösteren ve birbirleriyle birleşme eğiliminde olan hipoekoik lezyonlar şeklindeydi. Abse drenajında ve tedavi takibinde de US’nin tekrarlanabilir fonksiyonel bir metod olduğu görüldü. MRG bulguları, meme başı retraksiyonu, ciltte kalınlaşma, kitlesel ve/veya kitlesel olmayan kontrastlanmalar, periferalkontrastlananabseformasyonları ile aksillerlenfadenopatiler olarak özetlenebilir. 
 
Sonuç: İGM nedeni kesin olarak bilinmeyen, kronik enflamatuar bir meme hastalığıdır. Doğru tanı ve uygun tedavi hastaların yaşam kalitesi ve çoğunluğu genç hasta grubunda olması nedeniyle de meme estetiği açısından oldukça önem arz etmektedir. Radyolojik görüntüleme bulguları klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde tecrübeli kliniklerde hızlı bir şekilde doğru histopatolojik tanıya ulaşılarak tanı ve tedavi sürecine önemli katkıda bulunabilir kanaatindeyiz. 
Cilt 30, Sayı 1 (2020)