pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ürolojik Cerrahi Geçiren Çocuklarda Postoperatif Ağrı ve Analjezik İhtiyacının FLACC Skoruna Göre Değerlendirilmesi : Retrospektif Gözlemsel Çalışma
Elzem Şen, Ayse Mızrak Arslan
Amaç: Pediatrik ürolojik girişim uygulanmış hastalardan postoperatif ağrı tedavisinde  parasetamol ya da rejyonal tekniklerden kaudal blok kullanılmış olan ve FLACC skalası ile postoperatif analjezi ölçümü yapılmış olan hastaları retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 0 ile 12 arasında değişen, Nisan 2019 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında  ürolojik günübirlik cerrahi uygulanmış toplam 55 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kaudal epidural analjezi yapılan pediatrik hastalar Grup 1 olarak adlandırılırken, iv parasetamol verilen Grup 2 olarak adlandırılmıştır. FLACC skorları 10 dakika da bir olmak üzere 50 dakika boyunca uygulanmış. 10, 20, 30, 40 ve 50. dk’daki skorları hesaplanmıştır. Skor sonucuna göre ek analjezik yapılan hastalar not edilmiştir.
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması Grup 1’de 5.5±3.4 yıl iken Grup 2’de 6.2±3.6 yıl idi. Ortalama cerrahi süresi Grup 1’de 36.9±25.5, Grup 2’de ise 23.5±17.2 dakika idi. Postoperatif FLACC skorları 10, 20, 30, 40. dakikalarda grup 2’de Grup 1’e göre anlamlı derecede yüksekti ve yine 50. dakikada bile anlamlı derecede yüksek tespit edildi. Postoperatif ek analjezik ihtiyacı Grup 1’de hiçbir hastaya gerekmezken (%0), grup 2’deki 14 hastaya (%50) ek analjezik olarak iv parasetamol 15 mg/kg  verilmiştir.
 
Sonuç: Çalışmamızda ağrı ortaya çıkmadan önce önleme konusunda kaudal epidural analjezi tekniğinin uygulanmasının postoperatif ağrı kontrolünü sağlamada etkin olduğunu tespit ettik. İlave olarak kaudal analjezinin postoperatif dönemde ek analjezik ihtiyacını azaltması, analjeziklerden oluşabilecek yan etkilerden sakınma ve maliyeti düşürme açısından avantajları düşünüldüğünde pediatrik grup hastalarda tercih sebebi olması gerektiğini düşünmekteyiz.
Cilt 30, Sayı 3 (2020)