pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Kalp Hastalarının Klinik Özellikleri ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler
Esra Sarigecili, Şeref Olgar, Mehmet Davutoğlu
Amaç: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde (ÇYBÜ) kalp hastalığı nedeni ile takip edilen hastaların klinik özellikleri ve mortalite üzerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Aralık 2011 tarihleri arasında yatırılarak izlenen konjenital ve akkiz kalp hastalığı tanısı konan hastalar incelendi. Hastaların tanıları, klinik özellikleri ve mortalite üzerine etki eden faktörler araştırıldı.
 
Bulgular: Çalışmada kalp hastalığı tanısı ile yatırılarak izlenmiş 65 olgunun verileri değerlendirildi. Hastaların büyük çoğunluğu VSD gibi asiyanotik hastalardı ve bunlar genellikle enfektif endokardit (EE) tanısı ile izlendi. Büyük çoğunluğunda konjestif kalp yetmezliği (KKY), pulmoner hipertansiyon (PHT) ve büyüme geriliği mevcuttu. Atriyoventriküler septal defekt (AVSD) tanılı hastalar pnömoni, akut konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve pulmoner hipertansiyon krizi nedeniyle yatırılmış Down sendromlu vakalardan oluşmaktaydı. Siyanotik hasta grubu ise fallot tetralojisi (TOF), büyük arter transpozisyonu (BAT), trikuspit kapak atrezisi (TA), hipoplastik sol kalp sendromu ve geniş VSD gibi tek ventrikül yapısına sahip hastalıklardan oluşmaktaydı. Miyokardit vakalarının büyük bir çoğunluğu viral miyokardite bağlandı. Kardiyomiyopatili (KMP) 14 olgu incelendi ve Naxos hastalığı olan 2 olgu ile non-compaction’lu 1 olgu kaybedildi. Aritmi nedeniyle 5 SVT’li, 2 Long QTc sendromlu olgu izlendi. Hastaların % 20’de kalp hastalığı dışında başta Down sendromu olmak üzere ek hastalıklar vardı. 
 
Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda Atriyoventriküler septal defekt (AVSD), dilate kardiyomiyopati (DKMP) ciddiyeti, mekanik ventilatöre bağlanma durumlarının ve inotrop kullanımının  mortalite için risk faktörü olduğu saptandı. 
Cilt 31, Sayı 1 (2021)