pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sağlık Çalışanlarında Bağımlılık: Sigara, Alkol, İnternet, Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Düzeylerinin İncelenmesi
Filiz Özsoy, Müberra Kulu
Amaç: Bu araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarında sigara/alkol ve yasa dışı madde kullanım oranları ile internet, akıllı telefon bağımlılığı ve dikkat eksikliği-hiperaktivite düzeylerini incelemektir. 
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir hastanede çalışan hekim, hemşire, hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Tüm katılımcılara; sosyodemografik veri formu, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ), Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ), Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS), Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ), Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) ve CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eyeopener) uygulanmıştır.
 
Bulgular: Çalışmaya 26 hekim, 79 hemşire/sağlık memuru ve 35 hemşirelik bölümü öğrencisi dahil edilmiştir. Sigara kullanım oranlarının; hekimlerde 11 (%42.3), hemşirelerde 33 (%41.8) ve hemşirelik bölümü öğrencilerinde 3 (%8.6) olduğu görülmüştür. FNBT sonuçlarında 18 kişi (%12.85) 4-6, 11 kişi (%7.85) ≥7 puan almıştır. Alkol kullanımı sıklığı ise, hekimlerde 4 (%15.4), hemşirelerde 7 (%8.9) ve hemşirelik bölümü öğrencilerinde 3 (%8.6) olduğu ve çoğunluğun özel günlerde alkol aldığı saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun evinde sınırsız internet erişimi ve en az 1-2 saat/gün internet kullanımlarının olduğu tespit edilmiştir. İBÖ ve ATBÖ skorları ise öğrencilerde diğer iki gruptan yüksek bulunmuştur (Sırası ile p değerleri: <0.01; 0.022 idi). ASRS dikkatle ilişkili bölümde ve ölçeğin toplam puanında hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları puanlar hemşirelerden yüksek olarak bulunmuştur (Sırası ile p değerleri:0.005; 0.011 idi).
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarında sağlık çalışanlarının sigara, alkol kullanım oranları literatür ile uyumlu, topluma benzer oranlarda tespit edilmiştir. Nikotin bağımlılık skorları da oldukça düşük bir grupta ciddi bağımlılık düzeyinde saptanmıştır. Teknolojik bağımlılık ise öğrencilerde hemşirelere ve hekimlere göre yüksek olarak bulunmuştur. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin diğer iki grupla karşılaştırıldığında dikkatlerinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkarak; sağlık çalışanlarının herhangi bir alanda bağımlılıklarının olup olmadığının belirlenmesi, dikkat/konsantrasyon azalması yaşayıp yaşamadıklarının takip edilmesi için sağlık taramalarının daha sık ve kapsamlı yapılması hem kendi sağlıkları hem de muayene ettikleri hastaların sağlıkları için oldukça önemlidir. 
Cilt 31, Sayı 1 (2021)