pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Türkiye’de Bir Üniversite Hastanesi’ndeki Helicobacter pylori Enfeksiyon Sıklığı
Salih Maçin, Nurullah Çiftçi, Sümeyye Başer
Amaç: Helicobacter pylori mide ve duodenum yüzeyinde yaşayan, gram negatif, mikroaerofilik, spiral şekilli ve hareketli bir bakteridir. Ge¬lişmiş ülkelerde H. pylori antijen prevalansı düşük oranlarda bildirilmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde oldukça yüksek oranlarda bildirilmektedir. Bu çalışmada, çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran hastalardan alınan dışkı örneklerinde antijen pozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
 
Gereç ve Yöntem: Helicobacter pylori mide ve duodenum yüzeyinde yaşayan, gram negatif, mikroaerofilik, spiral şekilli ve hareketli bir bakteridir. Ge¬lişmiş ülkelerde H. pylori antijen prevalansı düşük oranlarda bildirilmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde oldukça yüksek oranlarda bildirilmektedir. Bu çalışmada, çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran hastalardan alınan dışkı örneklerinde antijen pozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
 
Bulgular: Bu çalışmada, 2811’i (%57,9) kadın ve 2046’sı (%42,1) erkek olmak üzere toplam 4857 hastanın dışkı örnekleri retrospektif olarak incelendi. Pozitif örneklerin 340’ı (%12,1) kadın, 183’ü (%8,9) erkek olmak üzere toplam 523 (%10,8) hastada pozitiflik saptanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalar yaş gruplarına göre incelendiğinde en yüksek pozitiflik oranı 50-59 yaş grubunda saptanmıştır. Ayrıca H. pylori’nin kliniklere göre antijen pozitifliğine bakıldığında; Gastroenteroloji Polikliniği’nden gelen 3162 örneğin 381’i (%12), Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği’nden gelen 629 örneğin 65’i (%10,3), Dermatoloji Kliniği’nden gelen 303 örneğin 27‘si (%8,9) pozitif olarak saptanmıştır. Yaptığımız çalışmada yıllara bağlı olarak H. pylori sayısında düşüş olduğu saptanmıştır.
 
Sonuç: H. pylori gastrik kansere neden olması ve ülkemizde prevelansının yüksek olmasından dolayı klinisyenlerin H. pylori enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olması ve buna yönelik tedavi politikası geliştirmeleri önem arzetmektedir. Bu çalışma H. pylori antijen prevalansının tespitine yönelik literatüre katkı sunması amacıyla yapılmıştır.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)