pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Metastatik Kemik Tümörlü 129 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
Zeliha Esin Çelik, İsmail Harmankaya, Bahattin Kerem Aydın, Ahmet Yıldırım
Amaç: Kemiğin metastatik tümörleri, primer kemik malignitelerinden daha sık görülmektedir. Bu çalışmada kemiğin metastatik tümörlerinin sıklığı, yaş, cinsiyet ve lokalizasyona göre dağılımı ve semptomlarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2009 - Aralık 2017 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda biyopsi alınan ya da opere edilen ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda tanısı konulan 129 hasta dahil edilmiştir.
 
Bulgular ve Sonuç: Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 64.8 dir. Hastaların 112’si (%87) 50 yaş ve üzerindedir. 50 yaş altı hastaların % 42 sinin tanısının meme karsinomu metastazı olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda kemik metastazı yapan en sık 4 tümör sırasıyla meme (%43), primeri bilinmeyen tümörler (%16), akciğer (%14) ve böbrek (%9) tir. Erkeklerde kemik metastazı yapan en sık 4 tümör sırasıyla akciğer (%35), prostat (%15), böbrek (%11) ve primeri bilinmeyen tümörler (%9) dir. Tümörlerin en sık üç metastaz bölgesi sırasıyla femur (%33), vertebra (%25) ve humerus (%18) tur. Olguların %84’ünde başvuru şikayeti olan ağrı, lokalizasyona bakılmaksızın en sık semptom iken, humerus, femur ve tibia gibi uzun kemiklerde kırık sıklıkla eşlik etmektedir. Vakaların 37’si (%29) kırıkla prezente olmuştur ve bunların 11’i (%30) akciğer, 9’u (%24) meme, 4’ü (%10) böbrek, 2’si (%5) prostat karsinomlarından kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda primeri bilinmeyen tümörlerin oranı literatürden yüksektir. 
Cilt 31, Sayı 1 (2021)