pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İnternal Juguler Vene Landmark Yöntemiyle veya Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Santral Venöz Kateterizasyon İşleminin Değerlendirilmesi
Zerrin Özçelik, Yücel Gültekin, Sinan Çetin
Amaç: Santral venöz kateterizasyon (SVK), yoğun bakımlarda sıklıkla uygulanmaktadır. Periferik damar yolunun açılamaması, diyaliz, total parenteral beslenme, pulmoner arter kateterizasyonu veya ilaç uygulamaları gibi durumlarda SVK gerekebilmektedir (1). Bu çalışmada USG kılavuzluğunda veya Landmark yöntemi ile sağ veya sol internal juguler venlere SVK işlemi uygulandı. İki yöntemin uygulanabilirliği, iğne ponksiyon sayısı, total işlem süreleri ve iğne ponksiyon süresi ve işlem  komplikasyon oranları araştırıldı ve her iki yöntemin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 1 Mayıs 2019-  30 Kasım 2019 tarihleri arasında USG rehberliğinde veya landmark yöntemi ile sağ veya sol internal juguler ven kateterizasyon uygulanan hastalar değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanıları ve SVK endikasyonları,  başarılı venöz girişe kadar yapılan venöz ponksiyon sayısı;   arteryal ponksiyon sayısı ve SVK sırasında gelişen aritmi varlığı (bradikardi, ventriküler erken vuru, asistol vb.), USG’de gösterilen hematom, pnömotoraks, hemotoraks  gibi komplikasyonlar kayıt altına alındı.  
 
Bulgular: Çalışmamıza toplam 92 hasta alındı. SVK, 50 hastaya landmark yöntemiyle ( Landmark Grubu), 42 hastaya ise ultrason eşliğinde (USG Grubu) uygulandı. Ponksiyon süresi ve total kateterizasyon süresi açısından USG grubu istatistiksel anlamlı uzun bulunmuştur.(p<0,001). Komplikasyon açısından gruplar arası farklılık saptanmamıştır.(p>0.05).
 
Sonuç: Çalışmamız da landmark tekniği ile USG eşliğinde  uygulanan SVK arasında istatistiksel komplikasyon açısından farklılıklar  saptanmadı. Ancak seçilmiş hastalarda USG kullanılmasının komplikasyonları azaltacağı kanaatindeyiz.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)