pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ortopedi ve Travmatoloji Alanındaki Hatalı Tıbbi Uygulamalar: Yargıtay Dava Kararlarının İncelenmesi
Ferdi Dırvar, Sevda Uzun Dırvar, Mehmet Ali Talmaç, Barış Özkul, Timur Yıldırım
Amaç: Bu çalışmada amacımız yargının son aşaması olan Yargıtay’a taşınan ortopedi ve travmatoloji alanında tıbbi uygulama hataları ile ilgili kararları incelemek ve bu alanda aydınlatıcı bulgular ortaya konularak literatüre katkı sağlamaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: T.C. Yargıtay Başkanlığı resmi internet sitesi ile Kazancı veri bankası üzerinden “ortopedi” ve “ortopedi ve travmatoloji” anahtar kelimeleri kullanılarak ulaştığımız Yargıtay temyiz kararlarından, Ocak 2013 y ile Haziran 2020 yılları arasındaki ortopedi ve travmatoloji alanındaki tıbbi uygulama hatası ile ilgili olan 55 karar çalışma kapsamına alınmıştır.  Veriler ceza ve hukuk (tazminat) davaları olarak sınıflandırıldı ve içerik analizleri yapıldı. 
 
Bulgular: Kararların 37’si (%67,3) ceza davası, 18‘i (%32,7) hukuk (tazminat) davasıydı.  Hasta ve hasta yakınlarının yargı mercilerine başvurma gerekçelerinde 22 olgu (%40) ile ilk sırada tedavi eksikliği/hatası, ikinci sırada 15 olgu (% 27,3) ile ilgisizlik/özensizlik iddiaları vardı. 28 olguda (% 50,9) organ fonksiyon azalması ya da kaybının geliştiği, 16 olguda (%29,1) ölüm meydana geldiği tespit edilmiştir. Olguların 39’unun (%70,9) travma alanında olduğu, bunu omurga ve artroplasti hastalarının  takip ettiği, travma olgularının 22’sinin (%56,4) yüksek enerjili travma olduğu tespit edilmiştir. Yargıtay ilgili dairesinin 55 davanın 32’sinde (%58,2) yerel mahkeme kararını bozma, 21’inde (%38,2) kararı onama kararı .   2’inde (%3,6) ise görevsizlik kararı alındığı tespit edildi.  Bu 32 davanın 23’ünde (%71,8)  karar bozma gerekçesi olarak bilirkişi raporunun eksik, yetersiz veya çelişkili olduğu tespit edilmiştir. Yargıtay ilgili dairesinin bozma kararı aldığı yerel mahkeme kararlarından hukuk (tazminat)  davası olanların anlamlı (p<0,05) olarak daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
 
Sonuç: Yargıtay’a intikal etmiş olgulara ait verilerin çok sınırlı olduğu görüldü. Kararların yargı aşamasında bilirkişilik kurumlarından istenen bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi şeklinde olduğu görüldü. Olguların en fazla travma alanında olduğu ve malpraktis iddialarının en fazla tedavi eksikliği/hatası konusunda olduğu tespit edildi. 
Cilt 30, Sayı 4 (2020)