pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sıçanlarda Deneysel ERCP Modelinde; Kontrast Madde Uygulama Hızının ve Kanal İçi Basınç Artışının Etkileri
Enes Şahin, Serdar Yormaz
Amaç: Bu çalışmanın amacı ERCP işlemi sonrası akut pankreatit gelişiminde biliopankreatik kanaldaki basınç artışının ve opak madde verilme hızının etkilerini belirlemektir.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 24 adet rat 4 gruba ayrıldı. Grup 1 de sadece biliopankreatik kanalkanülasyonuyapıldı.  Diğer gruplara biliopankreatik kanal içerisine farklı hızlarda opak madde infüzyonu uygulandı ve kanal içinde oluşan basınç ölçüldü. 
 
Bulgular: Deney sonrası sıçanlar takibe alındı. 24 saat sonra akut pankreatit gelişimi ve şiddetinin değerlendirilmesi amacıyla sıçanlar sakrifiye edilerek kan ve doku örnekleri alındı. Alınan kan örneğinden  lökosit sayısı, amilaz, lipaz, üre, kreatinin, glukoz, AST, ALT, ALP, LDH, kalsiyum, CRP, albümin, total protein, MDA, TAS, TOS değerleri çalışıldı. Pankreas dokuları akut pankreatit gelişimi açısından histopatolojik olarak değerlendirildi.
 
Sonuç: Kanal içi hidrostatik basınç artışın akut pankreatitgelişmesine neden olmaktadırve biliopankreatikkanal içerisindeki hidrostatik basınç arttıkça,  pankreatitin şiddetinin de arttığı gözlenmiştir. 
Cilt 30, Sayı 1 (2020)