pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DMBA ile Meme Kanseri Oluşturulmuş Sıçanlarda Artan Uterus Doku Hasarı Çinko ve Melatonin Desteğiyle Önlenir
Elif Gülbahçe Mutlu, Saltuk Buğra Baltacı
Amaç: Bu çalışmanın amacı dişi sıçanlarda DMBA  ile oluşturulmuş meme kanserinde çinko ile melatonin uygulamasının uterus dokusundaki lipit peroksidasyonu üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır.
 
Gereç ve Yöntem: Wistar cinsi sütten yeni kesilmiş toplam 42 adet  dişi sıçan kullanılan araştırmada hayvanlar 5 gruba ayrıldı: Grup 1 Kontrol, Grup 2 DMBA Kontrol, Grup 3 DMBA+Çinko, Grup 4 DMBA+Melatonin, Grup 5 DMBA+Melatonin ve Çinko. Grup 1 dışındaki hayvanlara meme kanseri oluşturmak için kolza yağı (kanola) içinde 80 mg/kg dozunda DMBA gavaj yoluyla verildi. Çinko ve melatonin uygulanan gruplara 5 mg/kg/gün dozunda ip çinko, melatonin ve çinko+melatonin 4 hafta boyunca verildi. Hayvanlardan alınan uterus doku örneklerinde MDA (malondialdehid) ve GSH (glutatyon) düzeylerispektrofotometrik yöntemle tayin edildi.
 
Bulgular: En yüksek uterus MDA seviyeleri DMBA ile meme kanseri oluşturulmuş kontrol (G2) grubunda elde edildi (p<0.05). Melatonin ve çinkonun kombine uygulandığı DMBA grubunun (G5) uterus MDA seviyeleri diğer grupların tamamından daha düşüktü (p<0.05). DMBA ile meme kanseri oluşturulmuş kontrol (G2) grubu en düşük GSH düzeylerine sahipti (p<0.05). Melatonin ve çinkonun kombine uygulandığı DMBA grubunun (G5) GSH değerleri diğer grupların tamamından daha yüksekti (p<0.05).
 
Sonuç: Çalışmanın bulguları DMBA ile oluşturulan meme kanserinde artan uterus doku hasarının çinko, melatonin ve çinko+melatonin desteğiyle baskılandığını göstermektedir. Özellikle çinko + melatoninin kombine uygulanması tümoral olaylarda ortaya çıkan doku hasarının önlenmesinde  katkı sağlayabilir.
Cilt 30, Sayı 3 (2020)