pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Kardiyak Rehabilitasyon Hastalarında Tedavi Öncesi Yorgunluk, Depresyon ve Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi
Elif Balevi Batur, Aslıhan Esmece, Funda Levendoğlu
Amaç: Bu çalışmada kardiyak rehabilitasyona alınacak hastaların tedavi öncesinde hastaların tedaviye uyumunu etkileyeceği düşünülen genel hayat kalitesi, yorgunluk ve depresyon durumlarının belirlenmesi hedeflendi.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne başvuran 31 hasta ve 30 sağlıklı gönüllü birey dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi hayat kalitesi ölçümleri SF-36( Kısa form-36) yaşam ölçeği anketi ile, yorgunluk durumları  Görsel Analog Skala-Yorgunluk (VAS-F) skalası ile değerlendirildi. Hastaların depresyon ve anksiyete durumları için  HAD (Hastane depresyon anksiyete) anketi kullanıldı.
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 59.3 ± 8.5 yıl idi. Hasta grubunda VAS-F ve HAD depresyon ve anksiyete skorları sağlam kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Hasta grubunun grup içi analizinde SF 36 tüm alt parametrelerinin  HAD depresyon ve anksiyete ile negatif yönlü anlamlı korelasyonu saptandı(p<0.05).
 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre  kardiyak rehabilitasyona alınacak hasta grubunda emosyonel durumun bozulmuş olduğu ve yorgunluğun arttığı görülmektedir. Bu hastaların tedaviye uyumunun desteklenmesi amacıyla bu durum ihmal edilmemeli ve hastalara tedavi öncesi gerekli psikososyal destek verilmelidir.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)