pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tüm Beyin Radyoterapisinde YART Tekniği ile Hipokampus Korumalı Planların Dozimetrik Karşılaştırılması
Hamit Başaran, Gökçen İnan, Osman Vefa Gül, Mürsel Düzova, Abdüssamet Hamit Batur
Amaç: Bu çalışmada tüm beyin radyoterapi tedavisinde hipokampus korumalı dinamik yoğunluk ayarlı radyoterapi (D-YART) ve statik yoğunluk ayarlı radyoterapi (S-YART) tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Bölümümüzde 2019-2020 yılları arasında tüm beyin kanseri nedeniyle radyoterapi uygulanan 10 hasta çalışmaya dahil edilmişitir. Her hasta için hipokampus korumalı tüm beyine yönelik iki farklı yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) planları hazırlanmıştır. Planlanan hedef hacim (PTV), hipokampus, beyin sapı, optik kiazma, göz, lens gibi risk altındaki organlar (RAO), doz homojenite indeksi (DHI), conformite indeksi (CI), monitör ünitler (MU) açısından D-YART planları S-YART planları ile karşılaştırılmıştır.
 
Bulgular: Yapılan istatistiksel karşılaştırma sonucunda PTV’ye ait değerlerin analizinde D-YART ve S-YART arasında CI değerinde anlamlı fark görülmüştür (p=0.000). Hipokamus korumalı YART planlarında S-YART tekniğinde beyin sapı, optik kiazma,ve optik sinir gibi kritik organların aldığı ortalama dozlar D-YART tekniğine göre anlamlı derecede azaldığı görülmüştür  (sırasıyla p=0.000, p=0.003, p=0001 ve p=0.000). Lens dozları analiz edildiğinde, sağ ve sol lenslerin ortalama doz değerlerinin S-YART tekniğinde daha düşük olduğu gözlenmiştir. (p=0.000).
 
Sonuç: Tüm beyin radyoterapisi nedeniyle hipokampus korumasına yönelik D-YART tekniği ile S-YART teknikleri karşılaştırıldığında, S-YART tekniğinin hipokampus ve diğer kritik organları daha iyi koruduğu görülmüştür.
Cilt 31, Sayı 1 (2021)