pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MENENJİTLERİN TANI VE İZLEMİNDE SERUM C-REAKTİF PROTEİN
ABDULLAH YILMAZ, EMEL TÜRK ARIBAŞ

Amaç: Bu çalışmada, menenjitlerde serum CRP düzeylerinin ve bu düzeylerin seyrinin prognoz ile ilişkisinin ve menenjitlerin ayırıcı tanısındaki yerinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Yaşları 16-75 arasında değişen 28'i akut bakteriyel, 13'ü tüberküloz ve 20'si aseptik menenjit tanısı almış 61 olgu ve kontrol grubu olarak yaşları 10-58 arasında değişen 30 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol gruplarında serum CRP düzeyleri nefelometrik yöntemle çalışıldı. Bulgular: Tedavi öncesi ölçülen serum CRP düzeyleri akut bakteriyel menenjitte 110-220 mg/l,tüberküloz menenjitte 50-100 mg/l ve aseptik menenjitte 0-25 mg/l arasında değişmekteydi. Tbc menenjit ve akut bakteriyel menenjitli olgularda tedaviye başladıktan sonra serum CRP düzeylerinin hızla düştüğü saptandı. Sonuç: Tedavi öncesi serum CRP değerlerinin, özellikle akut bakteriyel-aseptik menenjit ayırımı olmak üzere, tüberküloz-aseptik menenjit ile akut bakteriyel-tüberküloz menenjit ayırımında kullanılabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca serum CRP düzeylerinin yüksek değerde sebat etmesi veya düşüp tekrar yükselmesinin kötü prognoz ile ilişkili olabileceği belirlenmiştir. 

Cilt 11, Sayı 3 (2001)