pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AFYON BÖLGESİNDE HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYON SIKLIĞI
MUSTAFA ALTINDİŞ

Amaç: Afyon ilinde değişik yaş ve risk gruplarında, H.pylori sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Farklı yaş ve cinsiyetlerde sağlıklı kişilerden, risk grubundaki bireylerden ve dispeptik yakınmaları olan hastalardan anket formu ile demografik özellikler, meslek-risk grubu bilgileri yanı sıra dispeptik yakınmalarının olup olmadığı araştırılmış, olgulardan (158 kadın, 279 erkek, toplam 437 kişi) alınan kanlarda H.pylori IgG antikorları mikroELISA yöntemi ile araştırılmıştır. Onarlı yaş gruplarına göre yedi bölüme hastalar, meslek grupları olarak da sınıflandırılmıştır. Bulgular: Ortalama H.pylori sıklığı % 79.7 olarak saptanmış, meslek grupları arası istatistiksel farklılık araştırıldığında; kombina çalışanlarındaki yükseklik ile çocuklarda düşük sonuç anlamlı bulunmuştur. Kadınlarda H.pylori IgG sıklığı daha yüksek (% 84.8) bulunmuş, 0-10 yaş grubunda % 27.3, 11-20 yaş grubunda % 57.1, 21-30'da % 83.6, 31-40'da % 88.8, 41-50'de % 83.6, 51-60'da % 82.9, 60 yaş üzerinde ise % 82.3 oranında H.pylori pozitifliği saptanmıştır. Olguların % 37.6'sında dispeptik yakınma öyküsü saptanmış, dispeptik yakınmaların varlığı ile H.pylori IgG pozitifliği arasında korelasyon saptanamamıştır. Sonuç: Ortalama H.pylori sıklığı % 79.7 olarak belirlenmiş, risk gruplarından kombina çalışanlarında H.pylori sıklığı yüksek bulunmuştur. 

Cilt 11, Sayı 3 (2001)