pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARIN İNVİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MAHMUT BAYKAN

Amaç:Poliklinik ve klinik hastalarının idrar örneklerinden izole edilen enterokokların çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının ve direnç oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma Nisan 1999-Ocak 2000 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına üriner sistem enfeksiyonu tanısı konan poliklinik hastalarının idrar örneklerinden izole edilen 100 enterokok suşu alınarak yapıldı. Steril olarak alınan orta akım idrar örnekleri % 5 koyun kanlı agar ve eosin methylene blue (EMB) agara ekilip 37oC`de 24 saat inkübe edilerek değerlendirildi. % 5`lik kanlı agarda Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile NCCLS`e göre seçilen antibiyotik diskleri kullanılarak in vitro duyarlılıkları ve direnç gelişimi tespit edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 100 enterokok suşunun çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılık ve direnç durumları saptandı. Duyarlılık sırasıyla vankomisin, nitrofurantoin, ampisilin, siprofloksasin, tetrasiklin, sefalotin, eritromisin, gentamisin, penisilin, trimetoprim/sulfametoksazolda bulundu. Sonuç: Antibiyotik kullanılırken dikkatli olunmasının ve ilaç seçiminde antibiyotik duyarlılık testlerinin gerekliliğinin bir kez daha vurgulanmasının yararlı olacağı düşünüldü. 

Cilt 11, Sayı 3 (2001)