pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KORONER ARTER HASTALIĞI VE CHLAMYDİA PNEUMONİAE
İSLAM KAKLIKKAYA, NEŞE KAKLIKKAYA, METİN SANCAKTAR, FAHRİ ÖZCAN

 

Amaç: Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar aterosklerozun bazı bakteriyel ve viral etkenlerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) infeksiyonu ile aterosklerotik koroner arter hastalığı (KAH) arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Yöntem: Koroner arter hastalığı tanısı konan 21 hasta ve 17 sağlıklı birey bu vaka-kontrol çalışmasına dahil edildi. Hastalardan koroner arter bypass greft cerrahisi öncesi venöz kan alındı. Hasta ve kontrol grubundan elde edilen serumlarda Klamidyal lipopolisakkarit (cLPS) antijenine karşı gelişen IgG tipi antikorlar bir ticari ELISA kiti kullanılarak belirlendi. Bulgular: Yirmibir hastanın 11 inde (% 52.4), 17 kontrol olgusunun 6’sında (% 35.3) cLPS seropozitifliği tespit edildi. Hastalarda elde edilen seropozitiflik kontrol grubundakinden daha yüksek bulunmasına rağmen iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (P=0.468). Sonuç: Sonuçlarımız C. pneumoniae infeksiyonu ile KAH arasında ilişki olduğu hipotezini desteklememektedir.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)