pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MEDULLA SPİNALİS YARALANMALI HASTALARDA PULMONER REHABİLİTASYON SONUÇLARININ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
MERYEM DEMİR, FÜSUN KÖSEOĞLU

Amaç: Medulla spinalis yaralanmalı (MSY) hastalarda lezyon düzeyi ile ilişkili olarak çeşitli pulmoner komplikasyonlar meydana gelmektedir. Amacımız pulmoner rehabilitasyon ile akciğer volüm ve kapasitesinde ortaya çıkan değişikliği solunum fonksiyon testleri (SFT) ile değerlendirmekti. Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 26.9 yıl olan 3'ü kadın, 17’si erkek, 20 MSY hasta alındı. Hastalar ASIA skalası ile değerlendirildi. Servikal (C4-C8) ve torakal (T1-T7) olarak gruplandırıldı. Pulmoner rehabilitasyon öncesi ve sonrası SensorMedics 2400 sulu spirometri aletiyle SFT ölçüldü. Hastalara 6 hafta, haftada 3 gün bir saat süreyle pursed lips breathing, diyafragmatik solunum, air-shifting teknik, istemli isokapnik hiperpne ve gittikçe arttırılan ağırlıklarla üst ekstremite ve omuz kuşağı egzersizleri yaptırıldı. Bulgular: Hastaların 16’sında restriktif, 4’ünde kombine (restriktif+obstrüktif) ventilasyon bozukluğu vardı. En fazla pnömoni olmak üzere, % 15 oranında pulmoner komplikasyon gelişti. Premorbid yaşam biçimi, rehabilitasyon aşaması ve sigara kullanımıyla SFT değerleri arasındaki fark anlamsızken, göğüs ekspansiyon ölçümlerindeki artış anlamlıydı. Her iki grupta rehabilitasyon programı sonunda SFT değerlerinde anlamlı artış saptandı. Sonuç: Bu çalışma, MSY hastalara rehabilitasyon programı içinde pulmoner rehabilitasyona erken dönemden itibaren gereken önemin verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Cilt 11, Sayı 4 (2001)