pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HEPATİT B VİRÜSÜ İLE ENFEKTE SAĞLIKLI TAŞIYICILARDA HEPATİT B VİRÜS YÜZEY ANTİJENİ İLE İNTRADERMAL AŞI TEDAVİSİ
OĞUZ DİKBAŞ, FEHMİ TABAK, YILDIRIM AKTUĞLU

 

Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı hepatit B taşıyıcılığında intradermal hepatit B aşısı uygulaması ile hepatit B yüzey antijenlerine karşı antikor oluşumunun araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 0, 3, 7, 14, 28. günlerde, 30 sağlıklı hepatit B taşıyıcısına rekombinant hepatit B aşısı (H-B Vax II) intradermal olarak ön kol dorsal yüze uygulandı. Kontrol grubu olarak 30 olgu tedavisiz izlendi. Bulgular: Aşılama sonucunda tedavi grubunda bir olguda HBsAg negatifleşti, kontrol grubunda bir olguda HBsAg negatifleşti ve anti-HBs antikoru gelişti. Transaminaz değerlerinde her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir anti-HBs antikor yanıtı oluşmadı. Sonuç: Kronik hepatit B'de aşı tedavisi başarılı sonuçlar alınmasına rağmen, sağlıklı hepatit B taşıyıcılığında başarılı olunamaması her iki klinik durumun immünopatogenezinin farklılığından kaynaklanıyor olabilir.

Cilt 12, Sayı 2 (2002)