pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - GİNKGO BİLOBA EKSTRESİNİN DONDURULMUŞ-ÇÖZÜLMÜŞ SIÇAN KORNEA EPİTEL HÜCRELERİNİN VİABİLİTESİNE ETKİSİ
MEHMET OKKA, MURAD AKTAN

Amaç: Doku organizasyonundan hücre süspansiyonu haline getirilen kornea epitel hücrelerinin dondurup-saklama sonrası viabilite oranına ginkgo biloba ekstresi (EGb 761)'nin etkisinin araştırılması. Yöntem: Wistar albino tipinde 7 adet erkek sıçanın korneaları 360° limbal insizyon ile eksize edildi. Korneaların epitel tabakaları hücre süspansiyonu haline getirildi. Epitel hücreleri homojenize edilerek iki adet tüpe dağıtıldı. Tüplerden bir tanesine EGb 761 ilave edilerek hızlı bir dondurma işlemi uygulandı. Dondurma işlemi öncesi ve dondurulup saklandıktan sonra ısıtılmayı takiben Eosin-Y ile viabilite ölçümü yapıldı. Bulgular: Dondurma işlemi öncesi Eosin- Y ile yapılan viabilite ölçümlerinde kontrol grubu viabilite ortalaması % 45.5, EGb 761 grubu viabilitesi ortalaması % 37.5 bulunmuştur. Bu iki grup arasında viabilite açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (P= 0.061). Isıtıp çözme işlemini takiben viabilite ölçümü ortalamaları ise kontrol grubunda % 15.8, EGb 761 grubunda ise % 31.08 olarak bulunmuştur. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (P= 0.0002). Sonuç: EGb 761 ilavesi sıçan kornea epitel süspansiyonunun dondurulup-saklanmasında koruyucu bir etki göstermektedir. 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)