pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA DÜŞÜK ANTİ-HCV PREVALANSI: NOSOKOMİYAL GEÇİŞİN ÖNEMİ
LÜTFULLAH ALTINTEPE, SÜLEYMAN TÜRK, H. ZEKİ TONBUL, İBRAHİM GÜNEY, DUYGU FINDIK, MEHDİ YEKSAN

Amaç: Ünitemizde hemodiyaliz (HD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastalarda anti-HCV sıklığının karşılaştırılması. Yöntem: Araştırma 89 HD, 45 SAPD hastası üzerinde yapıldı. Kırkbeş hastadan 15'ine SAPD'ye primer tedavi olarak başlanırken, diğer 30 hasta HD'den SAPD'ye transfer edilmişti. Sadece SAPD uygulanan hastalarla karşılaştırmak üzere, randomize olarak diyaliz süresi bakımından uygun olan 16 HD hastası seçildi. Anti-HCV tayini için üçüncü jenerasyon enzim immunoassay yöntemi kullanıldı. Bulgular: Hemodiyaliz grubu ve SAPD grubu arasında yaş, diyaliz süresi ve transfüzyon sayıları bakımından istatistiksel fark yokken, anti-HCV sıklığı SAPD grubunda anlamlı olarak daha düşük bulundu (sırasıyla % 2.2 ve % 19.1, P=0.006). Yine SAPD alt grubu ve HD alt grubu arasında yaş, diyaliz süresi ve transfüzyon sayıları bakımından anlamlı fark yokken, SAPD alt grubundaki tüm hastaların anti-HCV'leri negatif bulundu. Hemodiyaliz alt grubunda ise 3 hastada (% 18.8) anti-HCV (+) bulundu. Sonuç: SAPD grubunda anti-HCV prevalansı HD hasta grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktür. Gruplar arasında ortalama transfüzyon sayıları bakımından fark olmaması, HD hastalarındaki artmış anti-HCV prevalansından primer olarak nosokomiyal geçişin sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)