pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BİR PRİMER PULMONER NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU
OLGUN KADİR ARIBAŞ, ERDAL KURTOĞLU

Amaç: Toraks dışı malign lenfomaların seyrinde akciğer tutulumu sık olmakla birlikte ender rastlanan primer pulmoner non-hodgkin lenfomaların tanımlanması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Bu makalede, soliter pulmoner nodül ön tanısıyla yatırılan ve operasyondan sonra primer pulmoner non-hodgkin lenfositik lenfoma olduğu anlaşılan 65 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Hastada hiler ve mediastinal lenf bezi tutulumu görülmedi. Ancak hastamız operasyondan 4 yıl sonra beyin tutulumuna bağlı olarak kaybedildi. Sonuç: Bu olgu nedeni ile ender görülen primer pulmoner lenfomaların klinikopatolojik, radyolojik özellikleri ile tedavi sonuçları literatür eşliğinde tartışıldı. 

Cilt 12, Sayı 2 (2002)