pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ŞİZOFRENİ HASTALARINDA BEYİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞLA İLİŞKİSİ
NAZMİYE KAYA, REMZİYE AÇIKGÖZOĞLU, ALİ SAVAŞ ÇİLLİ, SAİM AÇIKGÖZOĞLU

Amaç: Bu çalışmada şizofreni hastalarının beyinlerindeki santral ve kortikal değişimlerin yaşla ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya şizofreni tanısı konan 53 hasta ile radyodiyagnostik bölümüne bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) çektirmek için başvuran ve BBT'leri normal olarak değerlendirilen 40 kişi (kontrol grubu) alındı. Hasta ve kontrol grubunun 3.ventrikül (3.V), lateral ventriküller (LV), Silvian fissürler ve sulkusların genişlikleri BBT ölçümleriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubunda yaş ilerledikçe 3.V, LV, Silvian fissürler, sulkus genişlikleri ve 3.V/beyin oranının anlamlı ölçüde arttığı bulundu. Hasta grubunda ise sol Silvian fissür genişliğinde artma dışında, yaşla uyumlu değişiklik bulunmadı. Kontrol grubunda santral ve kortikal değişimler yaşla ilişkili bir artış gösterirken şizofrenik hastalarda yaşla ilişkili değişim saptanmadı. Sonuç: Bu bulgular şizofreninin etyopatogenezinde organik görüşü destekler yöndedir. 

Cilt 12, Sayı 3 (2002)