pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - VOLATİL ANESTEZİKLERİN BAKTERİ ÜREME HIZINA ETKİLERİ
AHMET TOPAL, ATEŞ DUMAN, CEMİLE ÖĞÜN, TAHİR KEMAL ŞAHİN, ATİLLA EROL, UĞUR ARSLAN, SELMİN ÖKESLİ

Amaç: Anestezi cihazlarında kullanılan maske, konnektör, hortum ve nemli solunum devreleri, enfeksiyon ve kontaminasyon için iyi bir ortam sağlar. Ancak klinik uygulama sırasında kontaminasyon beklendiği kadar sık görülmemektedir. Volatil anesteziklerle anestezi verilen hastalarda postoperatif pulmoner enfeksiyon beklenenden daha az ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada volatil anesteziklerden halotan, izofluran ve sevofluranın P. aeruginosa, S. aureus ve E. coli'nin üreme hızı üzerine anestezi cihazı ortamında in vitro şartlarda etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Buyyon içindeki P. aeruginosa, S. aureus ve E. coli'nin spektrofotometrede 450 nµ dalga boyunda ışık kırıcılığı okunup bazal değer olarak kayıt edildi. Mikroorganizmalar anestezi cihazında % 50 oksijenli ortamda halotan, izofluran ve sevoflurana bir, iki, üç ve dört saat süreyle, 1 MAC ve 2 MAC'da üçer defa maruz bırakıldı. Sürelerin sonunda tekrar mikroorganizmaların ışık kırıcılığı okunup çıkış değeri olarak kayıt edildi. Aynı şekilde volatil anestezik verilmeden kontrol grubu çalışıldı. Bulgular: Halotan, izofluran ve sevofluran P. aeruginosa, S. aureus ve E. coli'nin üreme hızlarını bir, iki, üç ve dördüncü saatte inhibe etti. İnhibitör etki en fazla halotan, en az izofluran ile ortaya çıktı. Bu inhibitör etkiye en duyarlı mikroorganizmalar P. aeruginosa ve E. coli idi. S. aureus ise bu etkiye en dirençli mikroorganizma idi. Sonuç: İn vitro şartlarda, halotan, izofluran ve sevofluran, P. aeruginosa, S. aureus ve E. coli'nin üreme hızlarını anestezi cihazı ortamında inhibe etmektedir. 

Cilt 12, Sayı 3 (2002)