pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TOPİKAL ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN GÖZYAŞI FONKSİYONLARINA ETKİSİ
EMİN KURT, ÜMİT Ü İNAN, M. LEVENT EMİROĞLU

Amaç: Bu çalışma topikal antiglokomatöz ilaçların gözyaşı fonksiyonlarına etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya % 0.5 betaksolol, % 0.5 timolol ve % 2 pilokarpin kullanan açık açılı glokomlu 68 hasta ile, aynı yaş grubunda sağlıklı 74 olgu alınmıştır. Gözyaşı sekresyonu için Schirmer I testi ve stabilitesi için gözyaşı kırılma zamanı ölçümü yapıldı. Bulgular: Her iki grupta alınan sonuçların karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Sonuç: Topikal antiglokomatöz ilaçların gözyaşı fonksiyonları üzerine etkisi olmadı. Ancak bu hastaların yakından izlenmesi ve yan etkiler görüldüğünde uygun tedaviye başlanması gerektiğini söyleyebiliriz. 

 

Cilt 12, Sayı 3 (2002)