pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HEPATİT B VİRUS ENFEKSİYONLU OLGULARDA HEPATİT DELTA VİRUS ANTİKOR ARAŞTIRILMASI
EMEL TÜRK ARIBAŞ, BAHAR TEKİN

Amaç: Bu çalışmada, Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonlu olgularda, Hepatit delta virus (HDV) antikorunun araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Otuz asemptomatik Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) taşıyıcısı, 32 akut B hepatitli ve 45 kronik B hepatitli hastaya ait serum örneklerinde anti-HDV antikoru ELISA yöntemi ile araştırılmıştır. Bulgular: Toplam 107 HBsAg pozitif olgunun 2'sinde (% 1.9) anti-HDV pozitifliği saptanmıştır. Anti-HDV pozitifliği asemptomatik HBsAg taşıyıcıları, kronik B hepatitli ve akut B hepatitli hastalarda sırasıyla % 3.3, % 2.2 ve % 0 olarak bulunmuştur. Sonuç: HBV enfeksiyonunun klinik ve prognozu HDV enfeksiyonundan etkilendiğinden, HDV enfeksiyonundan korunmak için, HBsAg pozitif kişilerde koruyucu tedbirlerin alınması ve seronegatif kişilere de hepatit B aşısının uygulanması uygun olacaktır. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)