pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TEK VE İKİ GİRİŞLİ KOMBİNE FAKOEMÜLSİFİKASYON VE TRABEKÜLEKTOMİ CERRAHİSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
MEHMET OKKA, ÜMİT KAMIŞ, NAZMİ ZENGİN

Amaç: Kombine fakoemülsifikasyon cerrahisi ve göziçi lens implantasyonu ile birlikte trabekülektomide tek ve iki girişli yaklaşımların erken dönem göz içi basıncı (GİB) ve görsel sonuçları açısından karşılaştırılması. Yöntem: Glokom ünitemizde takip edilen, glokomu ve kataraktı olan 15 olgunun 17 gözü çalışma kapsamına alındı. Olgular rasgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 9 göze tek girişli cerrahi yaklaşım, 2. gruptaki 8 göze iki girişli cerrahi yaklaşım planlandı. Olgular ortalama 6.2±2.1 (4-11) ay takip edildi. Sonuçlar Student'ın t testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Grupların yaş ortalamaları, cinsiyet dağılımları, ortalama takip süreleri, preoperatif görsel fonksiyonları ve glokom tipleri birbiri ile benzer özellikte idi. Her iki grubun preoperatif ve postoperatif göziçi basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla P=0.031 ve P=0.013). Postoperatif görme keskinliği açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (P= 0.125). Her iki grubun kullandıkları ortalama glokom ilaçları preoperatif döneme göre anlamlı şekilde azalmış, görme keskinliklerinin ise anlamlı şekilde artmış olduğu görüldü. En son kontrolde ise antiglokomatöz ilaç kullanımı açısından grup 1 ile grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görüldü (P=0.039). Sonuç: Kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisinde postoperatif GİB değerleri ve görme keskinliği açısından tek girişli ve iki girişli yaklaşım arasında fark yoktur, ancak tek girişli yaklaşımda postoperatif olarak çift girişli yaklaşıma göre daha çok antiglokomatöz ilaca ihtiyaç duyulur. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)