pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ROMATOİD ARTRİTLİ KADIN HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
NAZİFE GÜYEN, HÜSEYİN UYSAL

Amaç: Bu çalışmada, romatoid artritli (RA) kadın hastalarda solunum fonksiyonlarının araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya katılan yaşları 16-66 arasında değişen 32 RA'li kadın hasta ve 19 sağlıklı kadına solunum fonksiyon testleri yapıldı. Bulgular: RA'li kadın hastalarda gerek elde edilen değerler ve gerekse beklenen değerlere göre yüzde oranlar açısından FEV1, FEF25-75%, FEF50% ve PEF değerleri, kontrol grubundaki değerlerden anlamlı şekilde düşük bulundu. Hasta grubunun FVC değerleri elde edilen değerler açısından kontrol grubuna göre düşük iken beklenen değerlere yüzde oranlar açısından anlamlı fark bulunmadı. VC, TLC, RV ve DLCO değerleri için iki grup arasında fark olmadığı tespit edildi. Bu sonuçlara göre RA'in akciğer volümlerinde azalmaya neden olmadan ekspiratuvar akım oranlarını düşürdüğü dikkati çekmektedir. Sonuç: RA'li kadın hastalarda büyük ve küçük havayolu obstrüksiyonu olduğu kanaatine varıldı. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)