pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN PARVOVİRÜS B19'UN NEDEN OLDUĞU GEÇİCİ APLASTİK KRİZ OLGUSU
ERDAL KURTOĞLU, RECEP TUNÇ

Amaç: Akut human parvovirus (HPV) B19 enfeksiyonunun ülkemizdeki sıklığının % 7-30'larda olduğu ve bu enfeksiyonun bazı hastalarda geçici aplastik krize neden olduğunun bilinmesine rağmen konu ile ilgili yerli çalışmalar azdır. Olgu sunumu: Bu makalede, allogeneik kök hücre nakli sonrasında gelişen HPV-B19 enfeksiyonuna bağlı anemi ve trombositopeni olgusu bildirildi. Hemolitik anemili veya immünsüpressif hastalarda gelişen alışılmışın dışındaki sitopeni durumlarında HPV-B19 enfeksiyonunun hatırlanması hızla tanı koyulmasında yararlı olacaktır. İmmunokompetent hastada geçici aplastik atak kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondur. Sadece kan transfüzyonu ve destek tedavisi genellikle yeterlidir. İmmünsuprese hastada ortaya çıkan persistan HPV-B19 enfeksiyonunda immünsüpresif tedavinin kesilmesi, bu yapılamıyor ise intravenöz immünglobulin (İVİG) uygulaması önerilmektedir. Hastamızda kan transfüzyonu gereksinimi olmamış ve İVİG uygulamasına yanıt alınmıştır. Sonuç: Akut HPV-B19 enfeksiyonuna bağlı geçici aplastik kriz, immünsupresif kişilerde sık olmasına rağmen ülkemizde bildirilen ilk olgu olması nedeni ile sunulmuştur. 

Cilt 12, Sayı 4 (2002)