pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ YAPILAN HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖKHAN KALAYCI, HÜSEYİN UYSAL, METİN ÇAPAR

Amaç: Bu çalışmada, jinekolojik laparoskopi yapılan hastaların solunum fonksiyonlarında ortaya çıkabilecek değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Jinekolojik laparoskopi uygulanan ve yaşları 22-46 arasında (ort. 32.8 ± 7.3 yıl) değişen 19 hasta çalışmaya alındı. Hastalara ameliyat öncesinde, ameliyat sonrası 1. ve 7. günlerde solunum fonksiyon testleri (SFT) Sensormedics PFT Sistem 2400 cihazı ile yapıldı. Hastaların postoperatif olarak ilk 24 saatteki ağrı duyularını ölçmek için PCA (patient-controlled analgesia) cihazından yararlanıldı. Analjezik olarak meperidin kullanıldı. Ölçümler arasındaki fark tekrarlı ölçümler varyans analizi ile değerlendirildi. İkili ölçümler arası farklılığın saptanmasında 0.05 düzeyinde Bonferroni düzeltmeli eşleştirilmiş t testinden yararlanıldı. Bulgular: Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası 1. günde hastaların FVC, FEV1, PEF, MVV, VC, TLC ve DLCO değerlerinde azalma gözlenirken, RV ve FRC değerlerinde anlamlı fark bulunmadı. Ameliyat sonrası 1. güne kıyasla 7. günde hastaların FVC, FEV1, PEF, MVV, VC, TLC ve DLCO değerlerinde artma gözlenirken, RV ve FRC değerlerinde anlamlı fark tespit edilmedi. Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası 7. günde ise hastaların SFT değerlerinde anlamlı değişiklik bulunmadı. Sonuç: Jinekolojik laparoskopi yapılan hastaların solunum fonksiyon testlerinde ortaya çıkan değişikliklerin ameliyat sonrası 7. günde tamamen normale döndüğü gözlendi. 

Cilt 13, Sayı 1 (2003)