pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KRONİK İDYOPATİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ
HAKKI POLAT, ŞÜKRÜ BALEVİ, İBRAHİM GÜNEY, TAHA HİDAYETOĞLU, ERTUĞRUL KAYAÇETİN

Amaç: Kronik ürtiker sık görülen bir deri hastalığıdır ve prevalansı % 15-25'dir. Helikobakter pilori (Hp)'ye bağlı gastointestinal inflamasyonun kronik ürtiker etyolojisinde önemli rolü olabileceği çeşitli çalışmalarda öne sürülmüştür. Kronik idyopatik ürtikerli hastalarda helikobakter pilori sıklığını ve arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Etyolojik nedeni belirlenemeyen 31 kronik ürtikerli hasta çalışma grubu, dispeptik şikâyetleri olan, ancak endoskopik görünümleri normal bulunan yaş ve cinsiyet bakımından uygun 24 hasta kontrol grubu olarak alındı. Endoskopik yöntem ile mide antrumundan alınan 2 adet biyopsiden birine üreaz (CLO) testi uygulandı, diğeri histopatolojik değerlendirmeye alındı. Hp (+)'liği histolojik ve/veya üreaz (+) olanlar kabul edildi. Bulgular: Histopatolojik ve/veya üreaz testi ile ele alınan 31 hastanın 20'sinde Hp (+), 11'inde Hp (-) idi. 24 kişilik kontrol grubunda altı hastada Hp (+), 18'inde Hp (-) bulundu. Sonuç: Kronik idyopatik ürtikerli hastalarda Hp sıklığı normal bireylere göre yüksektir. 

Cilt 13, Sayı 1 (2003)