pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - LUMBOSAKRAL RADİKÜLOPATİ OLGULARINDA ELEKTROMİYOGRAFİNİN TANI DEĞERİ
BETİGÜL YÜRÜTEN, ÖNDER GÜNEY

Amaç: Bu çalışmanın amacı lumbosakral radikülopatili hastalarda iğne elektromiyografisi (EMG) ve refleks cevapların tanıdaki değerini araştırmaktır. Yöntem: Klinik, radyolojik ve cerrahi olarak ispatlanmış L5 ve S1 kök lezyonu olan 27 hastada iğne EMG'si, F ve H refleksleri çalışıldı. Bulgular: Paraspinal ve ekstremite kaslarına yapılan iğne EMG'si 27 hastanın 24'ünde (% 88) radikülopati tanısı ile uyumlu idi. Hastaların % 29'unda F, % 50'sinde H refleks anormalliği mevcuttu. Yirmiyedi hastanın 25'inde paraspinal kaslar değerlendirildi ve 17'sinde (% 68) bu kaslarda da elektrofizyolojik anormallik saptandı. Sonuç: EMG ve refleks çalışması lumbosakral diskopatili hastalarda yüksek oranda tanısal değere sahiptir. 

Cilt 13, Sayı 1 (2003)