pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÜST GİS KANAMALARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
AYŞEGÜL BAYIR, MEHMET OKUMUŞ, ŞENOL KADİR KÖSTEKÇİ, TAHİR KEMAL ŞAHİN

Amaç: Bu çalışmada amaç üst GİS kanamasına neden olan risk faktörlerinin ve uygulanan tedavi protokolünün prognoz açısından önemini değerlendirmekti. Yöntem: Çalışmaya prospektif olarak üst GİS kanaması şikayetleri ile acil kliniğe başvuran 37'si kadın, 78'i erkek, toplam 115 hasta alındı. Her bir hastanın gelişte risk faktörleri açısından anamnezi alındı ve fizik muayenesi yapıldı. Hastaların müracaat sırasındaki Hb, Htc, INR, SGOT, SGPT, LDH, üre, kreatinin ve kan şekeri düzeylerine bakıldı. Endoskopik inceleme yapıldı. Bulgular: Kaybedilen hastaların yaş ortalaması ile başvuru sırasındaki kan şekeri ve kreatinin değerleri taburcu edilen hastalarınkinden daha yüksek; diastolik kan basınçları ise daha düşük bulundu. Mortalite grubunda cerrahi tedavi oranı da daha yüksek idi. Taburcu edilen hastalar ile kaybedilen hastaların anamnezinde kronik karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, önceden mevcut peptik ulkus hastalığı, steroid-nonsteroid ilaç kullanma hikayesi, sigara ve alkol alışkanlığı, başvuru sırasındaki sistolik kan basıncı, kalp hızı ile başvuru sırasındaki ortalama Hb, Htc, SGOT, SGPT, LDH, INR ve üre değerleri arasında anlamlı fark bulunamadı. Endoskopik tanı ile mortalite arasında ilişki bulunamadı. Üst GIS kanamalı hastalarda mortalitenin, hastanın yaşı, kan şekeri ve kreatinin düzeyi ile ilişkili olduğu saptandı. Sonuç: Üst GİS kanamalarında ileri yaş prognozu kötü yönde etkiler. Ayrıca hastaların gelişte ölçülen yüksek kan şekeri ve kreatinin değerleri kötü prognoza katkıda bulunur. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)