pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İNTRAOPERATİF PERİFERİK SİNİR MOTOR VE DUYU LİF AYIRIMINDA ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEM
M. ERKAN ÜSTÜN, ÖNDER GÜNEY, OLCAY ESER, TUNÇ CEVAT ÖĞÜN

Amaç: Periferik sinir tamiri ve seçici nörotizasyon uygulamalarında motor ve duyu liflerin ayırımı başarıyı önemli derecede artırır. Bu amaçla çeşitli histokimyasal metodlar geliştirilmiş, ancak pratik olmadıklarından yaygınlık kazanamamışlardır. Bu çalışmanın amacı, periferik sinirde duyu ve motor liflerinin elektrofizyolojik olarak ayırt edilebilirliğini deneysel olarak araştırmaktır. Yöntem: Çalışmada, 6 adet tavşanın 12 femoral siniri, motor ve duyu dalları ile birlikte ortaya kondu. Motor ve duyu dalları birbirinden ayrı uyarılarak quadriceps femoris kasından birleşik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) elde edildi. Bulgular: BKAP, motor dalın düşük şiddette uyarımı ile elde edilebilirken, duyu dalının ancak çok yüksek şiddette uyarımları ile oluşturulabildi. Yüksek şiddette uyarının antidromik yolla spinal korda ve oradan ön boynuz motor nöronlarına geçerek BKAP'ni ortaya çıkardığı düşünüldü. Sonuç: Sonuç olarak, BKAP'ni kullanarak motor ve duyu lif ayırımı yapmak mümkündür. Bu yöntem ucuz, kolay ve çok hızlı olması nedeniyle, sinir transferi ve primer sinir tamiri olgularında diğer zaman alıcı tekniklerin yerine veya onlara yardımcı olarak kullanılabilir. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)