pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KONVERSİYON BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
KASIM GÖKTAŞ, NAZMİYE KAYA, ALİ SAVAŞ ÇİLLİ

Amaç: Psikiyatri polikliniğine başvuran konversiyon bozukluğu tanısı konmuş hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine Ocak 2001-Ocak 2003 tarihleri arasında başvuran ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı almış olan 232 hastanın poliklinik kartları incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların % 85.4'ünün kadın, % 60.3'ünün ilkokul mezunu, % 65.1'inin evli, % 59.9'unun ev hanımı olduğu, % 52.2'sinin kentte oturduğu bulunmuştur. Hastaların % 66.4'ünde psikososyal stres, % 6.9'unda soy geçmişte konversiyon bozukluğu bulunduğu öğrenilmiştir. Hastaların % 48.7'sinde eşlik eden bir psikiyatrik bozukluk saptanmıştır. Bunların % 25.9'u depresyon, % 15.5'i anksiyete bozukluğu tanısı almıştır. Kinik alt tiplere bakıldığı zaman, katılmalar ya da konvulsiyonlarla giden tip (% 38.4) ilk sırada yer alırken bunu mikst tip ve duyusal belirti ya da kaybı gösteren (%37 ve % 16.4) tip izlemiştir. Sonuç: Bu çalışmada konversiyon bozukluğu olan hastaların çoğunluğunun kadın ve ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. 

Cilt 13, Sayı 4 (2003)