pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DENEYSEL ÖZOFAGUS ATREZİSİ MODELİNDE ÖZOFAGUS İLE TRAKEA ARASI DESTEK DOKUDAKİ FARKLILIKLAR
ENGİN GÜNEL, HASAN MADENCİ, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK

Amaç: Deneysel özofagus atrezisi modelinde, cerrahi tedavi sonrası özofagus fonksiyonlarında yetersizliğe neden olabilecek, özofagus ile trakea arası destek dokudaki yapısal farklılıkları ortaya koymak. Yöntem: Çalışmamızda, 18 adet Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan ve bunlardan kontrollü olarak elde edilen 30 adet fetüs kullanıldı. Grup 1'i; annelerine gebeliklerinde hiç bir müdahale yapılmayan ve özofagus atrezisi gelişmeyen fetüsler. Grup 2'yi; annelerine hamileliklerinin 6-9. günleri arası 4 gün, intraperitoneal 2 ml serum fizyolojik verilen ve özofagus atrezisi gelişmeyen fetüsler. Grup 3'ü; annelerine hamileliklerinin 6-9. günleri arası 4 gün, intraperitoneal 2 mg/kg adriamisin verilen ve özofagus atrezisi oluşmayan fetüsler. Grup 4D'ü; annelerine hamileliklerinin 6-9. günleri arası 4 gün, intraperitoneal 2 mg/kg adriamisin verilerek ÖA'si oluşan ve distal TÖF seviyesindeki kesitlerinin değerlendirildiği fetüsler ve Grup 4P'yi; ÖA'si oluşan ve proksimal özofagus poşu seviyesindeki kesitlerinin değerlendirildiği fetüsler oluşturdu. Histopatolojik çalışma için toraksı içine alan bloklardan 5 µ kalınlığında kesitler alınıp, bağ dokusu boyalarından, Masson's Trichorome ve Van Gieson's ile boyandı. Trakeanın bifürkasyonu seviyesinde, özofagus ile trakeayı içine alan kesitlerde, iki yapı arasındaki alanda fibroblastlar ve kollajen lifleri sayıldı. Bulgular: Grup 4D'den alınan kesitlerdeki sayımlarla Grup 1, Grup 2, Grup 3 ve Grup 4P'den alınan kesitlerdeki sayımlar karşılaştırıldığında, Grup 4D'de fibroblast sayılarında azalma ve kollajen lif sayılarında artma saptandı. Sonuç: Trakea-özofageal fistül seviyesinde fibroblast sayılarının az, kollajen liflerinin sayıca artmış olması, embriyonel gelişim sürecinde burada bir enflamatuar olayın geliştiğini düşündürmektedir. Bu enflamatuar kollajen birikiminin doğum sonrasında da devam etmesi, özofagusun fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyeceği kanaatindeyiz. 

Cilt 14, Sayı 2 (2004)