pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - GEÇİCİ İSKEMİK ATAK VE AKUT İSTEMİK İNMELİ HASTALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
AHMET AK, AYŞEGÜL AKÇAY BAYIR, MEHMET GÜL, SADIK GİRİŞGİN, SEDAT KOÇAK

Amaç: Bu çalışmanın amacı geçici iskemik atak (GİA) ve akut iskemik inme (Aİİ) hastalarında bazı hematolojik parametreleri karşılaştırmak ve bu parametrelerdeki değişiklikleri saptamaktır. Yöntem: Akut serebral iskemi semptomlarıyla müracat eden hastaların nörolojik ve laboratuar değerlendirilmesi yapıldı. Tanısı kesinleşen 94 Aİİ'li ve 70 GİA'lı hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu nörolojik semptom ve bulgu vermeyen, değişik şikayetlerle acil servise müracat eden, yaş ve cinsiyet olarak uygun 72 hastadan oluştu. Serebral iskemi semptomlarının başlangıcından itibaren 72 saat içinde müracaat eden bütün hastalardan kabulden hemen sonra kan alındı. Alınan kan örneklerinden BK, Trombosit, fibrinojen, sedimantasyon değerleri saptandı ve elde edilen değerlerin gruplar arası karşılaştırılması yapıldı. Bulgular: Trombosit sayısı GİA ve Aİİ gruplarında kontrol grubuna göre yüksek olarak bulundu (p<0,001). Fibrinojen seviyesi, lökosit sayısı ve sedimantasyon Aİİ'li hastalarda hem kontrol hem de GİA grubuna göre yüksekti (p<0,001). Sonuç: Sonuçlarımız, bazı hematolojik parametrelerin (özellikle lökosit sayısı, fibrinojen ve sedimantasyon) spesifik olmamakla birlikte özellikle akut iskemik inmenin habercisi olabileceğini desteklemektedir. 

Cilt 14, Sayı 2 (2004)