pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
AYŞEGÜL UĞUR, GÜLTEKİN YÜCEL, FATMA ATAMAN, ERDAL KURTOĞLU, ELİF TEKELİ

Amaç: Radyoterapi uygulanan akciğer kanserli hastalarda periferal kan değerlerini inceleyerek rutin kan sayımlarının hangi sıklıkla yapılması gerektiğini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Akciğer kanseri tanısı ile palyatif veya küratif amaçlı radyoterapi uygulanmasına karar verilen yaşları 35 ile 55 arasında değişen, 9'u erkek, 8'i kadın olmak üzere toplam 17 akciğer kanserli hasta bu çalışmaya alındı. Hastalarda radyoterapi öncesi, ortası ve sonunda olmak üzere 3 defa tam kan sayımı yapıldı. Bulgular: Hem radyoterapinin ortasında hem de sonunda lökosit ve nötrofil sayılarında tedavi öncesine göre anlamlı bir azalma tespit edildi. Radyoterapi ortası ile radyoterapi sonundaki lökosit ve nötrofil sayıları arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Eritrosit ve trombosit değerlerinde tedavi ortasında ve sonunda tedavi öncesine göre bir değişiklik tespit edilmedi. Sonuç: Radyoterapi uygulamalarında tedavi öncesinde tam kan sayımlarının her hasta için kontrol edilmesinin gerekli olduğu ve eğer hastada yapılan kan sayımında lökosit değerinin düşüklüğü, anemi varlığı gibi olumsuz durumlar yok ise; tam kan sayımı kontrollerinin planlanan tedavi dozunun ortası ve sonunda yapılmasının yeterli olabileceğini düşünmekteyiz. 

Cilt 14, Sayı 2 (2004)