pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - LENFOMALI BİR HASTADA POSTOPERATİF GELİŞEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS MENENJİTİ
EMEL TÜRK ARIBAŞ, BAHAR TEKİN

Amaç: Staphylococcus aureus menenjitin yaygın olmayan bir sebebi olup, primer olarak geçirilmiş nöroşirürjiel girişim veya travma gibi santral sinir sistemine ait altta yatan hastalığı olanlarda görülür. İntravenöz ilaç bağımlılığı, diabetes mellitus, hemodiyaliz gerektiren kronik renal yetmezlik ve maligniteler predispozisyon yaratan durumlardır. Bu makalede lenfomalı bir hastada operasyon sonrası gelişen Staphylococcus aureus menenjit olgusunun tartışılması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Lenfomalı bir hastada operasyon sonrası gelişen Staphylococcus aureus olgusu sunuldu. Bu durumun epidemiyolojik, mikrobiyolojik ve klinik bulguları ve tedavisi tartışıldı. Sonuç: Mortalite oranı yüksek olan stafilokokal menenjitte seçilecek ilaç önemlidir. Özellikle yakın zamanda santral sinir sistemine ait operasyon geçirmiş hastalarda, altta yatan predispozan bir durum da varsa menenjit etkeni olarak Staphylococcus aureus düşünülmeli ve tedavide bu etkene yönelik antimikrobiyal ilk seçenek olmalıdır. 

Cilt 14, Sayı 2 (2004)