pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TROMBOFEREZ İŞLEMİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR: MERAM TIP FAKÜLTESİ AFEREZ ÜNİTESİ DENEYİMİ
ERDAL KURTOĞLU, EMİN ÖZKAYA

Amaç: Hemaferez işlemi sırasında komplikasyonlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Ancak yeterli ve düzenli kayıt sistemi ile bu komplikasyonlar tanımlanmalı ve engellenmeye çalışılmalıdır. Gereç ve yöntem: Ünitemizde tromboferez işlemine giren 3642 donörün tromboferez işlemi sırasında gerçekleşen komplikasyonlar ve kaynaklandıkları yerler kaydedildi. Komplikasyonlar; teknik, damar yolu ve donöre ait semptom ve bulgular olarak üç kategoriye ayrıldılar. Bulgular: Çalışmamıza alınan 3642 tromboferez işleminden 193 tanesinde (%5.3) komplikasyon gelişti. En sık karşılaşılan komplikasyon grubu 97 (% 2.7) donörde ortaya çıkan semptom ve bulgular idi. Bunu sırası ile 65 (% 1.8) işlemde ortaya çıkan damar yolu ve 31 (% 0.9) olguda görülen teknik komplikasyonlar izledi. En sık karşılaşılan semptom 35 (% 0.9) vericide görülen üşüme /titreme idi. En sık karşılaşılan damar yolu komplikasyonu 38 (% 1.04) işlemde görülen basınç düşüklüğü, en sık karşılaşılan teknik komplikasyon ise 17 (% 0.47) işlemde ortaya çıkan set problemi idi. Hayati tehlike yaratan bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Hemaferez ünitelerindeki her işlemde ortaya çıkan komplikasyonların kaydedilmesi gelecekteki komplikasyonların önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Cilt 14, Sayı 3 (2004)