pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİSPEPTİK HASTALARDA H. PYLORİ İNFEKSİYONU TANISINDA H. PYLORİ GAİTA ANTİJENİNİN TANI DEĞERİNİN İNCELENMESİ
MEHMET ÖZDEMİR, MAHMUT BAYKAN

Amaç: Dünyadaki en yaygın infeksiyonlarından biri olan Helicobacter pylori infeksiyonu yaşamın ilk yıllarında alınmakta ve tedavi edilmedikçe hayat boyu devam etmektedir. H. pylori, çocuk ve yetişkinlerde kronik gastrit ve peptik ülser hastalığının ana etkenidir ve MALT lenfoma ve mide kanserinde risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, H. pylori infeksiyonu tanısında histopatoloji, hızlı üreaz testi, üre soluk testi gibi testler ile karşılaştırarak H. pylori gaita antijen (HpSA)'nin tanı değerini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada; hastanemizin endoskopi ünitesine Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında gastrointestinal sistem şikayetleri nedeniyle endoskopi yapılmak üzere başvuran 103 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya aldığımız yüz üç hastanın 66'sı H. pylori infeksiyonu yönünden pozitif (% 64) iken 37'si negatifti (% 36). HpSA testi pozitif olması gereken 66 testten 58'ini pozitif olarak bulurken, negatif olarak beklenen 37 testten 35'ini negatif tespit etti. HpSA testinin sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri sırasıyla % 87.9, % 94.6, % 96.7 ve % 81.4 bulundu. Sonuç: HpSA testleri noninvasiv, H. pylori infeksiyonunda kullanması kolay, ucuz ve serolojik antikor testleri yerine kullanılması önerilebilir testlerdir. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)