pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MİDE KANSERLERİ: ON BEŞ YILLIK DENEYİMLERİMİZ
MEHMET ERİKOĞLU, SERDAR YOL, ŞAKİR TAVLI, METİN BELVİRANLI, ŞÜKRÜ ÖZER, CEYHUN PEKİN, ADNAN KAYNAK

Amaç: Mide kanseri dünyada yaygın olarak görülen agressif tavırlı ve kötü prognozlu bir tümördür. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde mide kanseri nedeni ile opere edilen 275 hastanın ameliyat bulgularının retrospektif olarak incelemekti. Yöntem: Hastalar 1988 ve 1996 yılları arasında opere edilen 105 hasta (Grup 1), 1996 ve Haziran 2004 tarihleri arasında opere edilen 170 hasta (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar tümör yerleşimi, karaciğer metastazı, asit, peritoneal yayılım, komşu organ invazyonu, tümörün makroskopik görünümüne göre Borrmann sınıflaması ve TNM evrelemesi ve yapılan operasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Birinci grupta hastaların 68'i erkek (% 64), 37'si kadın (% 36), yaş ortalaması 64.8 (26-85) idi. Preoperatif bulgulara göre Evre1'de 4 (% 3.8) hasta, Evre II'de 20 (% 19) hasta, Evre III'te 38 (% 36) hasta, Evre IV de ise 43 (% 41) hasta tespit edildi. İkinci grupta ise hastaların 102'u (% 60) erkek, 68'ı (% 40) kadın, yaş ortalaması 58.6 (24-80) idi. Bu grupta Evre I'de 8 (% 4.7) hasta, Evre II'de 49 (% 28.8) hasta, Evre III'te 67 (% 39.4) hasta, Evre IV'de ise 46 (% 27) hasta tespit edildi. Sonuç: Son yıllarda endoskopinin yaygın olarak kullanılması, görüntüleme yöntemlerinin ilerlemesi ile erken evrede tanı konma oranları önemli ölçüde artmıştır. Risk faktörü taşıyan hastaların tarama programlarına alınması ve gastrointestinal sistem yakınması olan hastalarda endoskopik inceleme endikasyonlarının daha geniş tutulması bu oranı daha da arttıracaktır. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)