pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ASTIM VE LÖKOTRİENLER
FARUK ÖZER, ŞEBNEM YOSUNKAYA

Amaç: Geçtiğimiz on yılda, astım patogenezi hakkındaki temel kavramlar özellikle hastalığın karakteristik bir özelliği olan remodelling ve havayolu inflamasyonu konularında önemli bir şekilde değişmiştir. Bu yazı, astım patogenezinde lökotrienler üzerine yoğunlaşan bir derlemedir. Ana bulgular: Astımlılarda hava yolu anormalliklerinin gelişiminde hücresel mediatörlerin oluşumu ve salınımı bildirilmiş ve gösterilmiştir. Lipit mediatörler, lökotrienler, allerjenle karşılaştıktan dakikalar sonra üretilir. Araşidonik asit metabolizmasında sikloksijenaz yolu ile PGD2, PGF2a ve tromboksan içeren prostaglandinler oluşur, bunların tümü bronkokonstriksiyon ile ilişkilidir. Lipooksijenaz enzim yolu sistenil lökotrienlerin (LTC4, LTD4 ve LTE4) ve LTB4'ün üretimini sağlar. LTB4, alveoler makrofajlar ve nötrofillerde üretilen majör lipooksijenaz ürünüdür. Sistenil lökotrienler, bronş düz kasında kasılmaya sekresyonlarda artışa ve mikrovasküler dolaşımda dışarı plazma sızmasına neden olur. In vivo bu durum hava yolu mukus sekresyonunda artışa ve bronş aşırı duyarlılığına sebep olur. Son olarak çalışmalar, LTE4 inhalasyonunun hava yoluna, eozinofil toplanmasına, dolayısıyla eozinofilik enflamasyona katkısı olduğunu düşündürmektedir. Sonuç: Astımın değişik varyasyonları ve kronik persistan astımda lökotrienlerin katkısı hakkındaki klinik kanıtlar 5-lipoxygenase inhibitörleri ve LTD4 reseptör antagonistleri ile çalışmalardan elde edilen sonuçlardır ve astım oluşumu üzerinde etkinlikleri gösterilmiştir. 

Cilt 15, Sayı 2 (2005)