pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - REVASKÜLARİZASYON SONRASI RESTENOZUN EFOR TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE RESTENOZ İÇİN BİR RİSK OLARAK FİBRİNOJEN VE C-REAKTİF PROTEİNİN DEĞERİ
EKREM YETER, NAZİF AYGÜL, MEHMET KAYRAK, MEHMET TOKAÇ, HASAN GÖK

Amaç: Biz bu çalışmada revaskülarize edilen hastalarda restenoz tespitinde egzersiz testinin önemini ve restenoz için bir risk olarak fibrinojen ve CRP'nin değerini araştırdık. Yöntem: Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında 2001-2002 yılları arasında revaskülarize edilen 100 hasta alındı. 20 hasta çeşitli nedenlerden dolayı çalışma dışı bırakıldı. Geriye kalan 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar egzersiz stres testi (EST), C reaktif protein (CRP), fibrinojen ve diğer biokimyasal ölçümler ile 6. ayda kontrol edildi. Elli hastaya kontrol koroner anjiyografi yapıldı. Koroner anjiyografisi yapılıp restenoz tespit edilmiş olanlar grup 1 ve koroner anjiyografi sonrası restenoz tespit edilmeyenler ile maksimal efor testi negatif olup asemptomatik olan olgular grup 2 olarak ayrıldı. Bulgular: Fibrinojen ve CRP değerleri arasında grup 1'de, grup 2' e göre anlamlı yükseklik belirlendi. Grup 1'de hastaların % 78' inde efor testi pozitif iken; grup 2'de hastaların % 21'inde pozitif olarak bulundu (p<0.01). Çalışmamızda; efor testinin duyarlılığı % 78, özgüllüğü % 79 olarak belirlendi. Sonuç: Revaskülarizasyon sonrası restenozu belirlemede egzersiz testi yeni tanı metotlarına rağmen önemli bir testtir. Diğer tanı metotları ile duyarlılığı arttırılabilir. CRP ve plazma fibrinojen düzeyi de restenoz riskini öngörmede bize yardımcı olabilecek önemli biyokimyasal parametrelerdir. 

Cilt 15, Sayı 3 (2005)